Mình nhận ra rằng chỉ cần mỗi người góp một chút, tích tiểu thành đại, sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực cho cuộc đời những người khác. Nên mình luôn cố gắng kêu gọi và "dụ dỗ" các bạn ở lớp yoga, những người xung quanh cùng tham gia vào các hoạt động từ thiện cùng với mình